تهران، شیخ بهایی جنوبی، ساختمانهای آ.اس.پ، همکف تجاری، پلاک ۷۵

محتوای آموزش/تجویز تمرینات زنجیره حرکتی باز به دنبال جراحی ACL

تجویز تمرینات زنجیره حرکتی باز به دنبال جراحی ACL

این مطالعه مروری بالینی در سال 2022 با هدف بازنگری گایدلاین های عملی و اعتبارسنجی نقاط عطف بالینی بر اساس شواهد معاصر منتشر گردید؛ در این مطالعه، مقالاتی که در مورد توانبخشی و پروتکل های بازسازی رباط صلیبی قدامی، گایدلاین ها، نوع graft، پروسه ترمیم و کشیدگی وارده به رباط، بازگشت به ورزش، ملاحظات روانشناختی و پیشگیری از آسیب ثانویه از سال 1979 تا 2020 منتشر شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. در این بخش، ما نتایج مربوط به تجویز تمرینات زنجیره حرکتی باز را بررسی خواهیم کرد:

در حالی که درمانگران از اهمیت تحت لود قرار دادن عضله چهارسر رانی و اندام تحتانی به دنبال جراحی بازسازی رباط صلیبی قدامی آگاه هستند، انتخاب تمرین تقویتی مورد نظر متفاوت می باشد؛ این اختلاف نظر خصوصا در رابطه با تمرینات زنجیره حرکتی باز اندام تحتانی مطرح است.

نگرانی در مورد شل شدن graft در اثر تمرینات زنجیره باز، نخستین بار حدود 4 دهه قبل مطرح شد و مطالعاتی که بر روی کشیدگی (Strain) و جابجایی قدامی استخوان تیبیا (درشت نی در ساق پا) حین تمرینات زنجیره باز زانو در افراد با آسیب رباط صلیبی قدامی (ACL) کار می کردند،  این نتیجه را مطرح کردند که ” اگر هدف، به حداقل رساندن کشیدگی بر روی ACL است، بهتر است از تمرینات زنجیره باز زانو اجتناب شود.”  

این باور هنوز در بین درمانگران کاملاً رایج بوده و می‌توان آن‌ را در گایدلاین های توانبخشی نیز مشاهده کرد، این در حالیست که مطالعاتی، پیک کشیدگی ACL را در دو تمرین صاف کردن (اکستنشن) زانو در زنجیره باز و تمرین زنجیره بسته اسکوات مشابه (حدود 4-5%) گزارش کرده اند. زمانی که از پیک کشیدگی ACL صحبت می کنیم، بهتر است کشیدگی وارده بر ACL حین تمرینات مقاومتی را با کشیدگی اعمال شده طی فعالیت های زندگی روزمره مقایسه نماییم:

– نیروی کششی وارده بر ACL در راه رفتن (خصوصا فاز های midstance و late swing اندام درگیر) = حدود 13%

– پیک کشیدگی ACL حین تمرین ایزومتریک زنجیره باز زانو در زاویه 15 درجه = 4.4%

– پیک کشیدگی ACL حین تمرین صاف کردن زنجیره باز زانو از زاویه 90 درجه فلکشن تا 0 درجه = 3.8%

– پیک کشیدگی ACL حین تست لاچمن (معمولا در اتاق عمل به دنبال فیکس کردن Graft اجرا می شود) = 3.7%

تمرینات زنجیره باز حدود یک سوم کشیدگی ایجاد شده حین راه رفتن را ایجاد می کنند؛ بنابراین به نظر می رسد زمانی که بیمار بتواند به دنبال جراحی بازسازی ACL راه رود یا تمرین زنجیره بسته (مانند اسکوات) را اجرا نماید، تجویز تمرینات زنجیره باز ایمن خواهد بود. با توجه به مطالب گفته شده و میزان کشیدگی کم ACL حین تمرینات ایزوله عضله چهارسر رانی، دانشگاه Delaware در گایدلاینی مرتبط با توانبخشی بعد از جراحی بازسازی ACL، تمرین صاف کردن زانو در زنجیره باز را در فاز ” بلافاصله بعد از جراحی” قرار داده است. بدین ترتیب تعدیل تمرینات بر مبنای مواردی مثل دامنه حرکتی تجویز شده، تورم، درد یا احساس ناراحتی در محل graft و یا استرس های کشککی-رانی صورت خواهد گرفت و نه بر اساس تفکری که ما از کشش وارده بر ACL داریم.